Vážení zákazníci od 24.05.2024 do 29.05.2024 bude probíhat inventura. Prosíme o strpení při dodání.

Obchodní podmínky

Velkoobchodní podmínky společnosti Dino Toys s. r. o.

Dodavatel a zákazník

Dodavatel Dino Toys s.r.o., se sídlem: Mnichovo Hradiště – Veselá, K Pískovně 108, PSČ: 29501, IČ: 49101650. Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 115816 je obchodní společností, která na svých webových stránkách e-shopu www.mojedino.cz (dále jen „webové rozhraní“) nabízí zejména puzzle, společenské hry, plyšové hračky, obrázkové kostky, hrací karty, plastové hračky a další hry a hračky (dále také jen „zboží“), a to za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách.

Zákazníkem je podnikající fyzická osoba či právnická osoba, která projeví zájem o některý z produktů uvedených shora a uzavře s dodavatelem kupní smlouvu jako podnikatel v souvislosti se svojí podnikatelskou činností.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Uzavření smlouvy

Práva a povinnosti ze smluvního vztahu uzavřeného mezi dodavatelem a zákazníkem se v otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména pak ust. § 2079 a násl. upravujícími kupní smlouvu.

Zákazník a dodavatel tímto výslovně sjednávají, že návrhem na uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží na webovém rozhraní. Strany zároveň výslovně sjednávají, že smlouva mezi stranami je uzavřena v okamžiku přijetí návrhu na uzavření smlouvy zákazníkem formou potvrzení objednávky za předpokladu, že se o potvrzení objednávky zákazníkem dodavatel dozví. Dodavatel o doručení potvrzení objednávky neprodleně zákazníka informuje emailem s rekapitulací objednávky na zákazníkem zadanou emailovou adresu.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při používání komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Všechny potvrzené objednávky jsou pro smluvní strany závazné, není-li sjednáno jinak. Smlouvu je možné uzavřít jen v českém jazyce.

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází z dodavatele na zákazníka vždy až úplným zaplacením kupní ceny.

Práva a povinnosti stran

Dodavatel se zavazuje zákazníkovi dodat objednané zboží v množství, kvalitě, lhůtě a za cenu vyplývající z objednávky, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce dodavatele umístěné na webovém rozhraní v okamžiku uzavření smlouvy.

Za zboží dodané dodavatelem zákazníkovi je zákazník povinen dodavateli řádně a včas uhradit cenu uvedenou v objednávce, jinak cenu stanovenou za dodání zboží v platné nabídce dodavatele umístěné na webovém rozhraní v okamžiku uzavření smlouvy. Zákazník je zároveň povinen si zboží ve sjednané lhůtě odebrat.

V případě, že nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání dodavateli splnit své smluvní povinnosti řádně a včas, prodlužuje se přiměřeně termín dodávky zboží, případně má dodavatel právo za těchto okolností od smlouvy odstoupit. V takovýchto případech nenese dodavatel odpovědnost za případné škody.

Zákazník se zavazuje nedodávat zboží zakoupené od dodavatele klíčovým zákazníkům dodavatele, tj. MAKRO, LIDL, KAUFLAND, GLOBUS, AHOLD, BILLA, PENNY MARKET.

Registrace zákazníka

Zákazníkem dodavatele se může stát jakákoli právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má platné oprávnění k provozování své činnosti a prokáže, že zboží nabízené dodavatelem bude využívat v souvislosti se svojí podnikatelskou činností. Zákazník může provádět objednávání zboží výlučně na základě registrace. Na základě provedené registrace získá zákazník přes webové rozhraní přístup do b2b-shopu, který slouží výhradně pro účely registrovaných zákazníků.

Registrovat se zákazník může odesláním vyžadovaných kontaktních a účetních údajů na e-mail dodavatele obchod@dinotoys.cz nebo poštou. Žádosti o registraci jsou přijímány a zpracovány v pracovní době dodavatele.

Při registraci a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Jakoukoliv změnu je zákazník povinen nahlásit dodavateli. Údaje uvedené zákazníkem při registraci a při objednávání zboží jsou dodavatelem považovány za správné.

Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do b2b-shopu dodavatele a není oprávněn umožnit využívání b2b-shopu dodavatele třetím osobám. Zákazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o cenových podmínkách, za kterých je předmětné zboží dodáváno dodavatelem zákazníkovi a tyto podmínky bez předchozího písemného souhlasu dodavatele nesdělit jakékoli třetí osobě. Tato povinnost mlčenlivosti zůstává v platnosti a účinnosti i po zániku obchodního vztahu.

Dodavatel může zrušit přístup zákazníka do b2b-shopu, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj přístup déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). V případě, že dojde ke zrušení přístupu z důvodu nevyužívání po dobu delší jak jeden rok, může zákazník požádat o nové přístupové údaje.

Zákazník bere na vědomí, že b2b-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Cena zboží, způsob platby a dodání

  • Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Zákazník může objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu s dodavatelem prostřednictvím b2b-shopu, osobně prostřednictvím obchodních zástupců nebo e-mailem. Dodavatel určuje následující emailové adresy účely zasílání objednávek: fakturace@dinotoys.cz, příp. obchod@dinotoys.cz.

  •  Ceny

Provozovatel je plátcem DPH. Základní cenou je velkoobchodní cena v českých korunách nebo v eurech, a to bez DPH. Objednávka je vždy plněna v cenách platných v čase vytvoření objednávky. V ceně není obsaženo dopravné ani poštovné.

Dodavatel se zavazuje prodávat zboží za ceny uvedené u jednotlivých produktů na b2b-shopu. Ceny na b2b-shopu budou vždy aktualizovány na příslušný kalendářní rok. Dodavatel je oprávněn v případě prokazatelných důvodů jednostranně změnit cenu výrobku/výrobků i v průběhu kalendářního roku.

  • Slevy a přirážky

Přeprava zásilek zdarma – při objednávce zboží nad 2.500 Kč bez DPH dodavatel neúčtuje přepravné ani balné po České republice.  Pro Slovenskou republiku dodavatel neúčtuje dopravné a balné při objednávce zboží nad 100 Eur bez DPH. Toto se netýká nadrozměrných a paletových zásilek ani přepravného do ostatních států, kde jsou vždy dohodnuty individuální podmínky.

Individuální slevy – dodavatel si vyhrazuje právo poskytnout po vzájemné dohodě slevu na konkrétní sortiment nebo konkrétní objednávku, případně dohodnout individuální obchodní podmínky včetně individuálních slev. Tato sleva může být, ale kdykoli upravena nebo odebrána v závislosti na vývoji obchodního vztahu dodavatele a zákazníka.

Pro případ prodlení zákazníka se zaplacením kupní ceny za dodané zboží ztrácí zákazník nárok na slevu z ceny zboží, poskytnutou dodavatelem. V takovém případě bude dodavatelem doúčtován zákazníkovi doplatek ceny dodaného zboží.

  • Platba a způsob doručení

Zákazníkovi je dodavatelem přidělen způsob platby. Způsoby platby mohou být: na dobírku, platebními tlačítky, platební kartou nebo na fakturu. Zákazník má povolen pouze jen typ platby dle seznamu a jejich přidělení nebo odebrání je výlučně v kompetenci dodavatele. Každý nový zákazník platí první 3 platby dobírkou, kartou nebo platebními tlačítky. Poté, dle platební morálky a po domluvě k dodavatelem je mu umožněna platba na fakturu.

Pokud je zvolena platba na fakturu, dodavatel si vyhrazuje právo tento způsob platby neakceptovat, pokud je zákazník v prodlení s platbou za jinou objednávku nebo pokud je schopnost splácet své závazky u zákazníka jakkoli omezena.

Zákazník si může zvolit, jestli objednávku vyzvedne osobně v provozovně na adrese Dino Toys s. r. o., K Pískovně 108, 295 01 Mnichovo Hradiště, a to v pracovní době dodavatele, nebo nechá zaslat přepravní společností. Zásilkovou společností jsou myšleny zásilkové služby DPD, Gefko a Česká pošta. Pokud zákazník uvede adresu dodání do místa mimo území České republiky nebo Slovenské republiky, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

K ceně objednávky do 2 500,- Kč bez DPH se účtuje dopravné ve výši 130,- Kč bez DPH v případě dodání zboží prostřednictvím některé ze zásilkových služeb. Při objednávce v ceně vyšší než 2 500,- Kč bez DPH se dopravné po České republice neúčtuje. K ceně zboží dodaného na Slovensko se účtuje dopravné ve výši 8,80 Eur bez DPH. Při objednávce s hodnotou vyšší než 100,- Eur bez DPH se dopravné do místa dodání na Slovensko neúčtuje. V případě osobního odběru se dopravné neúčtuje.

Dodací lhůta je zpravidla 3 pracovní dny od uzavření smlouvy, tj. od potvrzení objednávky. V případě, že z předem nepředvídatelných důvodů dojde ke zdržení s dodáním zboží, obdrží zákazník e-mailovou nebo telefonickou zprávu s novým termínem dodání.

Při zaslání objednávky přepravní společností je ve většině případů zásilka doručována následující pracovní den po dni odeslání (v rámci ČR). Nejde ovšem o garantovanou, ale obvyklou dobu doručení. Nedoručení zásilky v tomto termínu nemůže být důvodem ke zrušení objednávky a dodavatel neodpovídá zákazníkovi za škodu způsobenou zpožděním při dodání zboží, které vzniklo na straně přepravce.

U zahraničních zásilek se doba doručení prodlužuje a pro podrobnosti si je nutné vyžádat od dodavatele další informace. Pro Slovensko je obvyklá doba doručení 3 pracovní dny.

Dodavatel si vyhrazuje právo na zvláštní dodací podmínky u určitých druhů zboží (zejména kvůli složitosti a bezpečnosti přepravy); v takovém případě bude zákazník ihned po obdržení objednávky kontaktován (telefonicky nebo emailem) a o těchto podmínkách zpraven. V takovém případě se může cena za dodání lišit; o tomto bude zákazník informován dle předchozí věty.

Dokončení a přijetí objednávky

Dokončením objednávky vybraného zboží na b2b-shopu zákazník potvrzuje závaznost této objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami dodavatele.

Po dokončení objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému b2b-shopu. Zákazník má možnost kdykoli si prohlédnout svou objednávku v systému obchodu nebo si ji vytisknout. Pokud zákazník v průběhu objednávky správně vyplnil svou e-mailovou adresu, bude mu na tento e-mail zasláno potvrzení objednávky.

Pokud se nezobrazí informace o dokončení objednávky nebo nedorazí potvrzení objednávky na zákazníkem zadanou emailovou adresu, kontaktujte dodavatele pro ověření přijetí této objednávky.

Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Změny v objednávce a slučování objednávek

Jakékoli změny v objednávce mohou být akceptovány pouze u nezpracované objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo na individuální řešení každé změny a zákazník je povinen uhradit náklady z takové změny vyplývající.

Slučování více objednávek do jedné zásilky je možné, ale zákazník je povinen o tomto požadavku vhodným způsobem a včas informovat dodavatele. Za vhodný způsob se považuje e-mailem, v poznámce nové objednávky nebo telefonicky. Včas v tomto případě znamená před zpracováním objednávky předcházející, se kterou má být tato nová sloučena. Pokud již není možné objednávky sloučit, objednávky se zpracovávají samostatně.

Dodavatel deklaruje maximální vstřícnost při řešení požadavků zákazníka do míry, kdy by tento požadavek opozdil nebo omezil vyřízení objednávek ostatních zákazníků.

Dodání zboží 

Dle zvoleného způsobu doručení je objednávka buď připravena k osobnímu odběru, nebo odeslána dle požadovaných instrukcí.

Po připravení objednávky k osobnímu odběru dodavatel zákazníka informuje e-mailem nebo telefonicky, pokud není dohodnuto jinak. Připravenou objednávku je možné si osobně vyzvednout na adrese provozovny, a to v pracovní době dodavatele.

Po připravení objednávky k přepravě si dodavatel a zákazník sjednávají pro dodání zboží doložku EXW (Ex Works), tj. zboží bude dodáno zákazníkovi v závodě dodavatele, a to ve skladu dodavatele na adrese Mnichovo Hradiště - Veselá, K Pískovně 108, PSČ 295 01.

Dodavatel není povinen dodat zákazníkovi zboží sjednané v dílčí dodávce, pokud je zákazník v prodlení se zaplacením kupní ceny za některou z předcházejících dílčích dodávek zboží.

Dodavatel a zákazník sjednávají, že pokud se zákazník dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny za dílčí dodávku zboží, je zákazník povinen uhradit dodavateli sjednaný úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

V případě platby za zboží při převzetí zákazníkem je dodavatel oprávněn v případě neodebrání zboží na zákazníkovi vymáhat částku odpovídající případné náhrady škody (zejména náklady na dopravu). Zákazník může požádat prostřednictvím kontaktního telefonu +420 312 709 317 nebo e-mailové adresy logistika@dinotoys.cz o opětovné zaslání zboží i u zboží placeného formou dobírky. Dodavatel si vyhrazuje právo dodatečně naúčtovat přiměřené náklady za skladování a opětovné zaslání zásilky.

Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody na zboží přechází z dodavatele na zákazníka okamžikem převzetí zboží.

V případě, že dodané zboží bude mít v okamžiku dodání vady, dodavatel se zavazuje akceptovat kvalitativní a kvantitativní reklamaci zákazníka provedenou písemně ve lhůtě do 4 dní od převzetí zboží zákazníkovi.

Dodavatel se zavazuje akceptovat reklamaci u zboží, které mělo skrytou vadu.

Práva a povinnosti zákazníka a dodavatele při reklamaci jsou stanovena v Reklamačním řádu.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtyř dnů od převzetí zboží v případě, že bude mít dodané zboží vady.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  2. použil-li zákazník věc ještě před objevením vady;
  3. prodal-li zákazník věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník dodavateli, co ještě vrátit může, a dá dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv zákazníka, bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo v sídle dodavatele, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy zákazník poruší svou povinnost stanovenou v článku 3 těchto obchodních podmínek a bude dodávat výrobky klíčovým zákazníkům dodavatele MAKRO, LIDL, KAUFLAND, GLOBUS, AHOLD, BILLA, PENNY MARKET.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se zákazník ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny po dobu delší jak 10 (deset) pracovních dnů.

Závěrečná ustanovení

Potvrzením souhlasu s těmito obchodními podmínkami zákazník prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a bere na vědomí všechny důsledky z nich vyplývající.

Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. V takovém případě vždy platí verze, se kterou zákazník souhlasil v momentě potvrzení objednávky. Změněné obchodní podmínky budou vhodným způsobem uveřejněny na webovém rozhraní nejméně měsíc před započetím jejich účinnosti.

V Mnichově Hradišti dne 1.9.2022

České hry a kvalitní hračky Dino Toys
Jsme česká rodinná firma. Naše práce je naším posláním. Tvoříme a rozvíjíme svět fantazie již 30 let.
Návody her online
Garantovaná záruka kvality
Doprava zdarma od 2 500 Kč
Hry od českého výrobce